آرکانای هیروی کریستال میدن

Crystal Maiden Arcana

Arcana crystal maiden

$

7 در انبار

تعداد استایل

3

دارای جم

بعد از خرید با شما تماس میگیریم و با جم یا بدون جم بودن آرکانا را از شما میپرسیم
هر دو نوع با جم و بدون جم موجود است

["steam_market_excerpt game="570" name="Frost Avalanche" displayname="Frost Avalanche" currency="1" showimage="true" imgwidth="240" imgheight="240"]